Ośrodek Opiek.-Rehab. / Grupa żłobkowa

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

59-300 Lubin, ul. Jastrzębia 1
tel. (76) 746-83-62
e-mail: oor@mops.lubin.pl


 Ośrodek wsparcia


Drogi Rodzicu!

W wychowaniu Twojego dziecka, obok zaspokajania podstawowych potrzeb, ważne jest żeby: dziecko czuło Twoje zadowolenie i dumę z niego; odczuwało przyjaźń i akceptację otoczenia; zaspokajało potrzebę zabawy; czuło Twoją opiekę i kontrolę w takim natężeniu jak tego potrzebuje w konkretnym momencie życia; zaspokajało potrzebę niezależności równie silną jak Twoja; miało jak najczęściej poczucie sukcesu i uczciwej, obiektywnej oceny; było przekonane, że jest bezpieczne i kochane.

Jeżeli czujesz, że masz kłopoty ze zaspokojeniem jakiejkolwiek z potrzeb Twojego dziecka, czujesz się bezradny bądź masz wątpliwości w swoich poczynaniach – zapraszamy Cię do naszego Ośrodka. Wspólnie spróbujemy przyjrzeć się i zaradzić problemowi.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki nadzór sprawuje mgr Maria Czubak.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnia opiekę i kompleksową rehabilitację przez 5 dni w tygodniu dzieciom:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym,
 • z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia,
 • nadpobudliwym,
 • z cechami autystycznymi,
 • z mikrourazami centralnego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • niedowidzącym,
 • niedosłyszącym,
 • po operacyjnym leczeniu nowotworów centralnego układu nerwowego.

Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci do 18 roku życia. Podopieczni mogą być dowożeni do placówki samochodem w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek Ośrodka pozbawiony jest barier architektonicznych.

Ośrodek wykonuje swoje zadania przez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych podczas dziennego pobytu w zakresie:

 1. Uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem oraz pozytywnych relacji z bliskimi;
 2. oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do wyrównywania zaburzeń rozwojowych dziecka;
 3. pielęgnacji wspierającej proces leczenia a także rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu nieobjętych świadczeniami opieki zdrowotnej;
 4. Pomocy w życiu w rodzinie, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego oraz kształtowania odpowiednich postaw wobec niepełnosprawnego dziecka.

Personel

W skład zespołu pracowników merytorycznych wchodzą:

 • lekarz rehabilitant,
 • terapeuci (magistrowie i technicy fizjoterapii, logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog),
 • pielęgniarki,
 • opiekunowie dziecięcy.

Wysoki standard opieki gwarantują systematycznie podnoszone, w trakcie specjalistycznych kursów i szkoleń, kwalifikacje naszej kadry. Pracownicy na bieżąco śledzą osiągnięcia naukowe w zakresie medycyny i nowoczesnych tendencji w terapii zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, a zdobyte wiadomości i umiejętności wdrażają w codziennej pracy.

Współpracujemy z rodzicami naszych milusińskich: udzielamy instruktaży z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i uczymy wykonywania ćwiczeń usprawniających sferę fizyczną i umysłową w warunkach domowych. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w zajęciach otwartych, podczas których mają szansę obserwować zachowania swojego dziecka w gronie innych dzieci i czynione przez nie postępy, a także zapoznać się ze stosowanymi przez nas na co dzień metodami pracy. Podejmujemy wiele inicjatyw i organizujemy spotkania integrujące dzieci niepełnosprawne i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym.

Do Ośrodka mogą być kierowane dzieci spoza Lubina na podstawie stosownych umów.
Dzieci w Ośrodku mogą przebywać od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
Praca terapeutyczna realizowana jest w oparciu o indywidualne programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.
W usprawnianiu ruchowym wykorzystywane są metody: Vojty, N.D.T. Bobathów, V. Sherborne.

W terapii psychopedagogicznej, dostosowanej do grup terapeutycznych i indywidualnej dla poszczególnych dzieci, wykorzystuje się metody sensoryczno-motoryczne:

 • Peto,
 • Dobrego Startu,
 • V. Sherborne,
 • Denisona,
 • Knillów,
 • Snoezelen
 • Integracji Sensorycznej
 • EEG-Biofeeback

Sala terapeutyczna „Doświadczanie Świata”, wyposażona w specjalistyczne urządzenia, stymuluje rozwój dzieci poprzez sensoryczny odbiór różnych bodźców pobudzających do aktywnego badania i doświadczania świata zewnętrznego.
Gabinet psychologa wyposażony jest w sprzęt do Integracji Sensorycznej. Terapia metodą SI stymuluje zmysły, które wpływają na funkcjonowanie procesów poznawczych i przygotowują dziecko do uczenia się.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz programy pozwalające prowadzić ćwiczenia stymulujące rozwój mowy, między innymi z użyciem specjalistycznego sprzętu EEG DigiTrack.

EEG Biofeedback to opracowana naukowo w NASA metoda treningu i terapii pracy mózgu, wykorzystująca jego aktywność w zakresie wytwarzania fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach oraz biologiczne sprzężenie zwrotne umożliwiające świadomą modyfikację pracy mózgu.


Grupa żłobkowa


 

W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym prowadzona jest grupa żłobkowa.

Szczegółowe zasady funkcjonowania grupy żłobkowej określone są w załączniku nr 4 „Zasady funkcjonowania i zadania Żłobków” do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie.

Grupa żłobkowa posiada 25 miejsc, w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających stosowne orzeczenie. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 3 roku życia.

 

 

Maksymalny czas pobytu dziecka w grupie żłobkowej nie może przekroczyć 10 godzin dziennie, przy czym opieka sprawowana jest w godzinach od 6.00 do 16.00.

Nabór główny dzieci na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc dla dzieci zbliżonych wiekowo.
Opiekunowie pracujący w grupie realizują roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny, który zawarty jest w programach miesięcznych i tygodniowym rozkładzie zajęć. Praca z dziećmi opiera się na umiejętnie dobranych i zaaranżowanych zabawach, dostosowanych do wieku dzieci i ich możliwości. Zabawy ruchowe dostarczają dzieciom rozrywki, kształtują prawidłową postawę ciała i pozwalają rozwijać sprawność fizyczną.
Zabawy umuzykalniające ćwiczą poczucie rytmu, koordynację ruchową, pozwalają osłuchać się ze śpiewem, melodią i dźwiękami instrumentów. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne i plastyczne ćwiczą umiejętności manualne. Zabawy dydaktyczne rozwijają umiejętności porozumiewania się, rozbudzają uczucia społeczne i dyscyplinują. Duże znaczenie w codziennej pracy ma nabywanie przez dzieci umiejętności i nawyków higienicznych i samoobsługowych, które zaspokajają u dzieci naturalną potrzebę samodzielności. Różnorodność uroczystości okolicznościowych i imprez poza placówką i w grupie, z udziałem rodziców i gości, jest źródłem dobrego samopoczucia i rozbudzonej ciekawości dzieci do poznawania coraz szerszego otoczenia.

Wspierające metody pracy

W pracy z dziećmi stosujemy szereg metod wspierających rozwój. Są to m. in.:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – są to zabawy rozwijające autoorientację i świadomość własnego ciała.
 • Sala Doświadczania Świata – jest to stymulowanie różnymi bodźcami wizualno słuchowymi, pobudzające do aktywnego badania świata i wydłużające koncentracje uwagi.
 • Metoda Dobrego Startu – są to piosenki do rysowania oraz piosenki i znaki – zajęcia stymulujące koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową.