Ośrodek Opiek.-Rehab. / Grupa żłobkowa

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny


KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

59-300 Lubin, ul. Jastrzębia 1
tel. (76) 746-83-62
e-mail: oor@mops.lubin.pl


 Ośrodek wsparcia


Drogi Rodzicu!

W wychowaniu Twojego dziecka, obok zaspokajania podstawowych potrzeb, ważne jest żeby: dziecko czuło Twoje zadowolenie i dumę z niego; odczuwało przyjaźń i akceptację otoczenia; zaspokajało potrzebę zabawy; czuło Twoją opiekę i kontrolę w takim natężeniu jak tego potrzebuje w konkretnym momencie życia; zaspokajało potrzebę niezależności równie silną jak Twoja; miało jak najczęściej poczucie sukcesu i uczciwej, obiektywnej oceny; było przekonane, że jest bezpieczne i kochane.

Jeżeli czujesz, że masz kłopoty ze zaspokojeniem jakiejkolwiek z potrzeb Twojego dziecka, czujesz się bezradny bądź masz wątpliwości w swoich poczynaniach – zapraszamy Cię do naszego Ośrodka. Wspólnie spróbujemy przyjrzeć się i zaradzić problemowi.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki nadzór sprawuje mgr Maria Czubak.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym. Funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zapewnia opiekę i kompleksową rehabilitację przez 5 dni w tygodniu dzieciom:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym,
 • z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia,
 • nadpobudliwym,
 • z cechami autystycznymi,
 • z mikrourazami centralnego układu nerwowego o różnej etiologii,
 • niedowidzącym,
 • niedosłyszącym,
 • po operacyjnym leczeniu nowotworów centralnego układu nerwowego.

Placówka dysponuje 35 miejscami dla dzieci do 18 roku życia. Podopieczni mogą być dowożeni do placówki samochodem w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Budynek Ośrodka pozbawiony jest barier architektonicznych.

Ośrodek wykonuje swoje zadania przez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych podczas dziennego pobytu w zakresie:

 1. Uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym również wyrabiania umiejętności zachowania się w kontaktach z otaczającym dziecko środowiskiem oraz wyrabiania pozytywnych relacji z bliskimi;
 2. Rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;
 3. Oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych o charakterze różnorodnej, indywidualnej i grupowej terapii zmierzających do wyrównywania zaburzeń rozwojowych dziecka;
 4. Pielęgnacji wspierającej proces leczenia;
 5. Pomocy w życiu w rodzinie, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutycznego oraz kształtowania odpowiednich postaw wobec niepełnosprawnego dziecka.

Personel

W skład zespołu pracowników merytorycznych wchodzą:

 • lekarz rehabilitant,
 • terapeuci (magistrowie i technicy fizjoterapii, logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog),
 • pielęgniarki,
 • opiekunowie dziecięcy.

Wysoki standard opieki gwarantują systematycznie podnoszone, w trakcie specjalistycznych kursów i szkoleń, kwalifikacje naszej kadry. Pracownicy na bieżąco śledzą osiągnięcia naukowe w zakresie medycyny i nowoczesnych tendencji w terapii zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, a zdobyte wiadomości i umiejętności wdrażają w codziennej pracy.

Współpracujemy z rodzicami naszych milusińskich: udzielamy instruktaży z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i uczymy wykonywania ćwiczeń usprawniających sferę fizyczną i umysłową w warunkach domowych. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w zajęciach otwartych, podczas których mają szansę obserwować zachowania swojego dziecka w gronie innych dzieci i czynione przez nie postępy, a także zapoznać się ze stosowanymi przez nas na co dzień metodami pracy. Podejmujemy wiele inicjatyw i organizujemy spotkania integrujące dzieci niepełnosprawne i ich rodziny ze środowiskiem lokalnym.

 

Do Ośrodka mogą być kierowane dzieci spoza Lubina na podstawie stosownych umów.

Dzieci w Ośrodku mogą przebywać od 4 do 9 godzin dziennie. W tym czasie mają zapewnione całodzienne wyżywienie.

Praca terapeutyczna realizowana jest w oparciu o indywidualne programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W usprawnianiu ruchowym wykorzystywane są metody: Vojty, N.D.T. Bobathów, V. Sherborne.

W terapii pedagogicznej, dostosowanej do grup terapeutycznych i indywidualnej dla poszczególnych dzieci, wykorzystuje się metody sensoryczno-motoryczne:

 • Peto,
 • Dobrego Startu,
 • Ośrodków Pracy,
 • V. Sherborne,
 • Denisona,
 • Knillów,
 • Snoezelen
 • Integracji Sensorycznej
 • EEG-Biofeeback

Sala terapeutyczna „Doświadczanie Świata”, wyposażona w specjalistyczne urządzenia, stymuluje rozwój dzieci poprzez sensoryczny odbiór różnych bodźców pobudzających do aktywnego badania i doświadczania świata zewnętrznego.

W gabinecie logopedycznym, wyposażonym w sprzęt komputerowy, programy i pomoce dydaktyczne prowadzi się ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.

EEG Biofeedback to opracowana naukowo w NASA metoda treningu i terapii pracy mózgu, wykorzystująca jego aktywność w zakresie wytwarzania fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach oraz biologiczne sprzężenie zwrotne umożliwiające świadomą modyfikację pracy mózgu. Modyfikacji tej służy komputerowy system biofeedback poprzez użycie specjalnych gier komputerowych, kontrolowanych wyłącznie umysłem. Terapeutka pracująca w Ośrodku, uzyskała Certyfikat II stopnia do pracy z wykorzystaniem biofeedbacku. W Ośrodku ma do dyspozycji aparat EEG DigiTrack ze specjalistycznym oprogramowaniem całego systemu.

 


Grupa żłobkowa


 

W Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym prowadzona jest grupa żłobkowa, funkcjonująca w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i statut Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego ustalony Uchwałą Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 148, poz. 2504).

Szczegółowe zasady funkcjonowania grupy żłobkowej określone są w załączniku nr 5 „Zasady funkcjonowania i zadania Żłobków” do Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Lubinie.

Grupa żłobkowa posiada 25 miejsc, w tym 5 dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających stosowne orzeczenie. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 2 do 3 roku życia.

 

Maksymalny czas pobytu dziecka w grupie żłobkowej nie może przekroczyć 10 godzin dziennie, przy czym opieka sprawowana jest w godzinach od 6.00 do 16.00.

Nabór główny dzieci na okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc dla dzieci zbliżonych wiekowo.

 

Wspierające metody pracy

W pracy z dziećmi stosujemy szereg metod wspierających rozwój. Są to m. in.:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – są to zabawy rozwijające autoorientację i świadomość własnego ciała.
 • Sala Doświadczania Świata – jest to stymulowanie różnymi bodźcami wizualno słuchowymi, pobudzające do aktywnego badania świata i wydłużające koncentracje uwagi.
 • Metoda Dobrego Startu – są to piosenki do rysowania oraz piosenki i znaki – zajęcia stymulujące koordynacje wzrokowo-słuchowo-ruchową.