Projekty z EFS

Projekty z EFS


logo-eu

Podsumowanie realizacji sześcioletniego projektu systemowego „Aktywność miarą sukcesu” w latach 2009 – 2014

W sierpniu 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zakończył sześcioletnią realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przez wszystkie lata, przedsięwzięcie było realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie w oparciu o Porozumienie dot. sprawnej wymiany informacji nt. osób bezrobotnych, a w dwóch pierwszych latach (2009-2010) dodatkowo w partnerstwie z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu było:
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz integrację ze środowiskiem lokalnym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu, rokrocznie poszerzała ofertę pomocy świadczonej przez tut. Ośrodek, dostosowując ją do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań osób najbardziej potrzebujących wsparcia. Projekt wyrównywał szanse osób będących w gorszym położeniu na rynku pracy i w środowisku społecznym –  m.in. osób niepełnosprawnych, samotnych matek, ofiar przemocy.
Uczestnicy projektu brali udział w instrumentach aktywizacji społecznej (m.in. treningi umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne), edukacyjnej (kursy, szkolenia dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy m.in. magazynier z obsługą wózków jezdniowych, spawacz, opiekun osoby starszej, kucharz, florysta, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wiele innych) oraz zawodowej (warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym). Byli obejmowani środowiskową pracą socjalną, wsparciem asystenta rodziny, oraz mieli zapewnioną pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie trwania zajęć.
Udział w działaniach projektowych umożliwił uczestnikom:

1)  podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,

2) zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy przez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

3)  dostęp do aktywnych form integracji społecznej,

4)  pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia a w efekcie  usamodzielnienie się.

W sześcioletnim okresie realizacji projektu pozyskano ponad 1 600 000 zł z Unii Europejskiej; gmina wyasygnowała kwotę blisko 220 000 zł.
Łącznie w przedsięwzięciu wzięły udział 263 osoby w tym 215 kobiet i 48 mężczyzn. Uczestnictwo w projekcie pomogło podjąć pracę ok. 25% lubinian,
a większość z pozostałych odbiorców działań zwiększyła swoją aktywność w dążeniu do jak największego usamodzielnienia się oraz zmieniła postawę z biernej, roszczeniowej na otwartą i gotową do współpracy.

Projekt „Aktywność miarą sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eropejskiego Funduszu Społecznego