Program aktywizacja i integracja

                Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie
z Powiatowym Urzędem Pracy realizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI). Przedsięwzięcie było skierowane do mieszkańców Lubina, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy (osoby najbardziej oddalone od rynku pracy). Program trwał dwa miesiące, tj. od 1 września do 31 października 2016r. Jego celem była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników poprzez zwiększenie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, podniesienie samodzielności i wzmocnienie aktywności społecznej, zapobiegając procesom wykluczenia i marginalizacji.

                Działania Programu odbywały się zgodnie z Porozumieniem zawartym 14 czerwca 2016r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie a Powiatowym Urzędem Pracy.

W PAI udział wzięło 10 osób bezrobotnych, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn.

1

Program składał się z dwóch bloków:

  1. Aktywizacja zawodowa realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w ramach prac społecznie użytecznych, które uczestnicy wykonywali w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.
    Za pracę otrzymywali wynagrodzenie.
  2. Integracja społeczna – Warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane przez wyłonionego wykonawcę w wymiarze 85 godzin. W ramach warsztatów odbywały się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Poruszano tematy związane z rynkiem pracy, aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, samooceną, komunikacją, rodziną –
    w tym metodami wychowawczymi.

2

Zadania realizowano według indywidualnych harmonogramów, zarówno w zakresie aktywizacji zawodowej, jak i integracji społecznej.

                W toku trwania Programu pracownicy MOPS prowadzili codzienny monitoring. Po zakończeniu przedsięwzięcia wydano Certyfikaty lub Zaświadczenia potwierdzające udział w PAI.