Dodatek dla gospodarstw domowych

Podstawa prawna

Fragment Ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1974)

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych?

Wnioski o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wypełnione wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 102.

Formularz wniosku można również:
– złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-PUAP; wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

– przesłać listownie na adres: MOPS Lubin, ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin. 

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ważne!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

– gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym,
– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
–  na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
–  w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
– mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dodatek i w jakim terminie będzie wypłacany?

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3 000zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym LPG;
4) 2000zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Informacja o przyznaniu dodatku

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Informacja o jego przyznaniu zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku bądź bezpośrednio przekazana osobie zainteresowanej.

Weryfikacja danych

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Prawdziwość danych zawartych we wniosku jest weryfikowana m.in. w oparciu o:
– informacje zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
– dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Informacja oraz wzór wniosku jest dostępna na stronie bip.mops.lubin.pl w zakładce Dodatki: mieszkaniowy, osłonowy, węglowy, dla gospodarstw domowych.