DODATEK ELEKTRYCZNY

Podstawa prawna

Kiedy i gdzie  można złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego?

Wnioski o przyznanie dodatku można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. 

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wypełnione wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 102.
Formularz wniosku można również:

 • złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-PUAP; wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • przesłać listownie na adres: MOPS Lubin, ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:

 • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania,
  w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji,
  w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r.
  o dodatku węglowym,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
  23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania
  i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
  lit. c  lub  d  lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt
  ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
  14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
  i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dodatek i w jakim terminie będzie wypłacany?

Dodatek elektryczny wynosi:

 1. 1 000zł  dla gospodarstwa domowego;
 2. 1 500zł – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym
  w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wynosiło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023r.

Informacja o przyznaniu dodatku

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Informacja o jego przyznaniu zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku bądź bezpośrednio przekazana osobie zainteresowanej.

Weryfikacja danych

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Prawdziwość danych zawartych we wniosku jest weryfikowana.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wywiad może zostać przeprowadzony również w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku, a spełnia warunki jego przyznania lub jeśli źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB po 11 sierpnia 2022r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Oświadczenie wnioskodawcy + klauzula informacyjna