Dodatek osłonowy

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. wprowadzono dodatek osłonowy, który ma pomóc w zapłacie wysokich rachunków za energię oraz towary w sklepach.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.), nieprzekraczające:

  • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

  • 400 zł rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł rocznie dla 2-3 osobowego,
  • 850 zł rocznie dla 4-5 osobowego i
  • 1.150 zł rocznie dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Podwyższony dodatek – od 500 do 1.437,50 zł rocznie – zaplanowano dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest m.in.: kocioł, kominek, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznany dodatek będzie przekazywany w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia 2022r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a, na piśmie (I.piętro pok. 209, 210 i 217) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344). W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną w formacie PDF, (dodatekoslonowy@mops.lubin.pl lub za pomocą skrzynki ePUAP) wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego (wzór wniosku o dodatek osłonowy).

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w MOPS.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1) i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022r. (Dz.U. poz. 2)