Dodatek węglowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. z 2022r. poz. 1712)

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

Wypełnione wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 217.

Formularz wniosku można również:
– złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-PUAP; wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
– przesłać listownie na adres: MOPS Lubin, ul. Kilińskiego 25a, 59-300 Lubin. 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ważne!

  1. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
  2. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy  przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
  3. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy przysługuje:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek węglowy nie przysługuje:

– osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,

– gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ile wynosi dodatek węglowy i w jakim terminie będzie wypłacany?

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000zł, a jego wypłata nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o jego przyznaniu zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej, wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku bądź bezpośrednio przekazana osobie zainteresowanej.

Weryfikacja danych

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Prawdziwość danych zawartych we wniosku jest weryfikowana m.in. w oparciu o:

  • informacje zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
  • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy

Informacja oraz wzór wniosku jest dostępna na stronie bip.mops.lubin.pl w zakładce Dodatki: mieszkaniowy, osłonowy, węglowy, dla gospodarstw domowych.