DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

W okresie od września do listopada br., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie odbyły się Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. W cyklu spotkań z psychologiem uczestniczyli rodzice, którzy chcieli zgłębić swoją wiedzę na temat budowania relacji z dziećmi i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności wychowawczych poprzez modelowanie odpowiednich zachowań bez stosowania przemocy. Poruszana tematyka obejmowała następujący zakres: czynniki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie dziecka, granice w relacjach rodzinnych, uczucia, emocje u dzieci, zasady, przywileje i konsekwencje, zachęcanie do samodzielności, pomocna pochwała i zachęta, uzależnienia behawioralne.

W listopadzie br. przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży trzy programy profilaktyczne:

  1. „Debata” – rekomendowany program profilaktyczny, którego celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych. W działaniu wzięło udział 8 klas siódmych lubińskich szkół podstawowych.
  2. „Stawiam na siebie” – program w procesie rekomendacji, którego celem jest pogłębienie wiedzy o uzależnieniach behawioralnych oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego młodzieży. W programie wzięli udział uczniowie dwóch kas siódmych oraz ich rodzice.
  3. „Poruszające bajki o emocjach” – rekomendowany program profilaktyczny, który ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami u najmłodszych dzieci. W pięciu lubińskich przedszkolach zrealizowano fragmenty programu tj. pracowano z dziećmi w oparciu o następujące bajki: „Rozczarowanie i wdzięczność”, „Strach”, „Złość”, „Frustracja”, „Wstyd”.

Realizacja zajęć dla rodziców oraz dzieci i młodzieży jest zgodna z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny.