DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

Kwiecień br. obfitował w liczne działania profilaktyczne, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.

Rozpoczęły się Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych, prowadzone przez terapeutę Sekcji Profilaktyki Uzależnień. W cyklu ośmiu spotkań uczestniczą rodzice, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na temat budowania relacji z dziećmi i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych poprzez modelowanie odpowiednich zachowań bez stosowania przemocy. Proponowane tematy obejmują m.in.: znaczenie rodziny w wychowaniu dziecka, komunikację interpersonalną, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, konsekwencję działania, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz FAS. Zajęcia wspierające rodziców, odbywają się w MOPS cyklicznie i są ważnym elementem profilaktyki przemocy w rodzinie oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Począwszy od 13 kwietnia br. przeprowadzono wśród dzieci i młodzieży lubińskich szkół podstawowych dwa rekomendowane programy profilaktyczne:

  • „Unplugged” – program profilaktyki uniwersalnej, którego celem jest ograniczenie inicjowania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków. W działaniu wzięli udział uczniowie siódmych klas Szkoły Podstawowej nr 12 oraz ich rodzice;
  • „Archipelag skarbów” – program oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej, ma na celu naukę zdrowego stylu życia, zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy
    i pornografii. W programie wzięli udział uczniowie siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 14 oraz ich rodzice i nauczyciele.

Działaniami profilaktycznymi objęto również uczniów szkół średnich. Wśród tej grupy wiekowej rozpoczęto realizację projektu „Bezpieczna Rodzina”. Jest to projekt opracowany i prowadzony przez terapeutkę tut. Ośrodka, doświadczoną w pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy. Program ma wymiar uniwersalny i obejmuje zajęcia warsztatowe dot. bezpieczeństwa w rodzinach, tworzenia związku opartego na miłości i partnerstwie. Uzupełnieniem spotkań z terapeutą jest trening prowadzony przez instruktora samoobrony.

Realizacja zajęć dla rodziców oraz dzieci i młodzieży jest zgodna z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny.