INFORMACJA

Od 1 stycznia 2024 r. następuje zmiana kwot następujących świadczeń:

Zasiłek stały:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1008,80 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 780 zł a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne – 2988 zł miesięcznie