NABÓR DO MIEJSKICH ŻŁOBKÓW 2021/2022 Żłobek Nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13; Żłobek Nr 3 przy ul. Orlej 47a

NABÓR DO MIEJSKICH ŻŁOBKÓW 2021/2022 Żłobek Nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13; Żłobek Nr 3 przy ul. Orlej 47a

W związku z trwającym stanem epidemii nabór dzieci do żłobków, w terminie  od 15 do 30 kwietnia 2021r. odbędzie się według następujących zasad:

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, proszeni są o przesłanie – drogą mailową – informacji, czy dziecko będzie kontynuować pobyt w żłobku o treści:
  Informuję, że moje dziecko (imię i nazwisko dziecka) będzie kontynuować pobyt w Żłobku (wpisać konkretny żłobek), w roku żłobkowym 2021/2022.
  Oświadczam, że nie uległa zmianie moja sytuacja warunkująca przyjęcie dziecka do żłobka w bieżącym roku żłobkowym 2020/2021.
  Zobowiązuję się do dostarczenia wymaganych dokumentów (wniosku wraz z załącznikami) w formie papierowej, w terminie 14 dni od podjęcia działalności przez żłobek.
  Na końcu należy podać imię i nazwisko rodzica/rodziców.
  Nieprzesłanie takiej informacji do 30 kwietnia 2021r. (ostatni dzień naboru) będzie  oznaczać  rezygnację
  z kontynuacji  pobytu  dziecka  w placówce w nowym roku żłobkowym.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka po raz pierwszy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu):
  • w formie elektronicznej przez platformę ePUAP,
  • w formie papierowej w poszczególnych żłobkach, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.

Formularze wniosków są  dostępne   na   stronie   www.mops.lubin.pl/  w zakładce Jednostki: Żłobek Nr 2 lub Żłobek Nr 3.