Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2010

Od 1 stycznia 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:
1.268 zł
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
1.028 zł
– w przypadku osoby w rodzinie.

Realizatorami programu są – Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywnościowych, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność) i których dochód nie przekracza: 1.268zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1.028zł dla osoby w rodzinie(634złx 200%=1.268zł lub 514zł x 200%=1.028 zł).

Ośrodek pomocy społecznej wydaje osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i przekazuje organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z Programu, pod warunkiem uzyskania ich zgody.

Punkty wydawania artykułów spożywczych w Lubinie:

  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i InwalidówO/Lubin, ul. Skłodowskiej-Curie 14a,
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Lubińskie ul. Parkowa 1