Program aktywizacja i integracja

Już po raz czwarty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców Lubina, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, klientów pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III (osoby najbardziej oddalone od rynku pracy).

Program trwa dwa miesiące, tj. od 1 września do 31 października 2018 r. Jego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników poprzez zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia, wzmocnienie aktywności społecznej, zapobiegając procesom wykluczenia i marginalizacji.

Działania w PAI odbywają się zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 2 sierpnia 2018 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie a Powiatowym Urzędem Pracy.

W przedsięwzięciu uczestniczy 11 osób, w tym 10 kobiet i 1 mężczyzna.

Program Aktywizacja i Integracja składa się z dwóch bloków:

  1. Aktywizacja zawodowa realizowana w ramach prac społecznie użytecznych, które uczestnicy wykonują w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za pracę otrzymują wynagrodzenie.
  2. Integracja społeczna w formie ,,Warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowane przez wyłonionego wykonawcę w wymiarze łącznie 90 godzin (2 dni w tygodniu po 5 godzin). W ramach warsztatów odbywają się spotkania z doradcą zawodowym
    i psychologiem. Tematy zajęć to między innymi: rynek pracy, aktywne poszukiwanie zatrudnienia, samoocena, komunikacja, rodzina – w tym metody wychowawcze.

Przez cały okres realizacji programu pracownicy MOPS prowadzą monitoring, a w ostatnim etapie zostanie przeprowadzona ewaluacja oraz analiza efektów osiągniętych przez uczestników.