PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Już po raz piąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje Program Aktywizacja i Integracja (PAI).
Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców Lubina, osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Program trwa dwa miesiące, tj. od 1 września do 31 października 2019r. Jego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników poprzez zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.
Działania w PAI odbywają się zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2019r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, a Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie.

W przedsięwzięciu uczestniczy 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn.

Program Aktywizacja i Integracja składa się z dwóch bloków:

  1. Aktywizacja zawodowa realizowana w ramach prac społecznie użytecznych, które uczestnicy wykonują w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
    w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za pracę otrzymują wynagrodzenie.
  2. Integracja społeczna w formie ,,Warsztatów kompetencji społeczno-zawodowych” realizowanych przez wyłonionego wykonawcę w wymiarze łącznie 90 godzin
    (2 dni w tygodniu po 5 godzin). W ramach warsztatów odbywają się spotkania
    z doradcą zawodowym i psychologiem. Tematy zajęć to między innymi: rynek pracy, aktywne poszukiwanie zatrudnienia, samoocena, komunikacja, rodzina – w tym metody wychowawcze.

Przez cały okres realizacji programu pracownicy MOPS prowadzą monitoring oraz ewaluację pozwalającą na analizę i ocenę efektów osiągniętych przez uczestników.