PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Dnia 14 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył Program Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowany przez okres dwóch miesięcy, w partnerstwie z  Powiatowym Urzędem Pracy.

Przedsięwzięcie było skierowane do bezrobotnych mieszkańców Lubina, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego celem była poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie szans uczestników na pozyskanie zatrudnienia oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Program składał się z dwóch bloków:

  1. Aktywizacja zawodowa realizowana w ramach prac społecznie użytecznych, wykonywanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w jego jednostkach, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za pracę uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie.
  2. Integracja społeczna w formie ,,Warsztatów kompetencji (aktywizacji) społeczno-zawodowych” realizowanych przez wyłonionego wykonawcę w wymiarze 85 godzin. W ramach warsztatów odbywały się grupowe spotkania z doradcą zawodowym 
    i psychologiem.

Przez cały okres realizacji Programu, pracownicy MOPS prowadzili monitoring zajęć i ewaluację efektów osiągniętych przez uczestników. Analiza arkuszy samooceny oraz arkuszy obserwacyjnych – wypełnianych przez pracowników socjalnych lub asystentów rodziny pokazała, że planowane rezultaty zostały osiągnięte w stopniu znacznie przekraczającym założenia. Uczestnicy podnieśli swoje umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, kompetencje pracownicze, pogłębili umiejętność współpracy, zwiększyła się również ich  motywacja do zmian.

Przedsięwzięciem planowano objąć 9 osób. W procesie rekrutacji uczestniczyło 20 podopiecznych MOPS, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn. Jeszcze na etapie naboru jedna osoba podjęła zatrudnienie, a w czasie uczestnictwa w działaniach Programu, dwóch kolejnych uczestników znalazło pracę. Z uwagi na powyższe PAI zrealizowało 11 osób bezrobotnych, z czego dwie rozpoczęły uczestnictwo w czasie jego trwania, w miejsce osób które podjęły aktywność zawodową.