PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Dnia 31 października 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, zakończył realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Przedsięwzięcie było skierowane do 9 mieszkańców Lubina, osób bezrobotnych, bez prawa  do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Jego celem była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników poprzez zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Działania odbywały się zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 22 lipca 2021 r. pomiędzy MOPS, a PUP.

Program składał się z dwóch bloków:

  1. Aktywizacja zawodowa realizowana w ramach prac społecznie użytecznych, wykonywanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w jego jednostkach, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za pracę uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie.
  2. Integracja społeczna w formie ,,Warsztatów rozwoju osobistego i aktywizacji społeczno – zawodowej” realizowanych przez wyłonionego wykonawcę w wymiarze 85 godzin.
    W ramach warsztatów odbywały się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Organizatorzy zakładali, że udział w Programie przyniesie uczestnikom następujące efekty:

  1. Wzrost umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.
  2. Zwiększenie umiejętności pracowniczych.
  3. Wzrost umiejętności współpracy.
  4. Zwiększenie poziomu motywacji do zmian.

Analiza dokumentacji i samoocena osób bezrobotnych pokazała, że planowane rezultaty zostały osiągnięte w stopniu znacznie przekraczającym założenia. Już w trakcie trwania Programu jednej osobie udało się podjąć zatrudnienie.

Realizowany od wielu lat Program Aktywizacji i Integracji, kolejny raz pozwolił osobom nieaktywnym zawodowo, również długotrwale bezrobotnym, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, pełnienia ról społecznych oraz umiejętności komunikacji.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do poprawy sytuacji życiowej.