PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina, po raz kolejny zorganizował szkolenie dotyczące substancji psychoaktywnych. Do udziału w nim zaproszono pedagogów, nauczycieli, terapeutów, asystentów rodziny i pracowników socjalnych, a także przedstawicieli Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie pt. „Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach komisji europejskiej „pakt przeciwko narkotykom syntetycznym i dopalaczom“ – odbyło się 5 czerwca br. na terenie Lubina.

Jego celem było zapoznanie uczestników z zagrożeniami wynikającymi z używania narkotyków, a także wzbogacenie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów substancji psychoaktywnych występujących na polskim nielegalnym rynku.

Informacje zdobyte podczas szkolenia, uczestnicy będą wykorzystywać w pracy
z dzieckiem i rodziną,  prowadząc działania profilaktyczne, ale także diagnozując występujące problemy.