PRZEDWAKACYJNA PROFILAKTYKA I EDUKACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od wielu lat prowadzi działania informacyjne i akcje profilaktyczne, które mają zwiększyć świadomość dorosłych w zakresie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim.

Pod koniec maja br., tut. Ośrodek przy współpracy z Centrum Działań Profilaktycznych, zorganizował terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z audytem „Tajemniczego klienta”. Przedsięwzięcie składało się z dwóch etapów: pierwszy to próba dokonania zakupu napoju alkoholowego przez osobę wyglądającą na nieletnią (która w rzeczywistości ma skończone 18 lat),  tzw. „Tajemniczy klient”, drugi to szkolenie sprzedawcy/sprzedawców na miejscu w sklepie, prowadzone przez trenera, bezpośrednio po próbie zakupu alkoholu. Osoba szkoląca przypominała sprzedawcom obowiązujące prawodawstwo, uświadamiała o konieczności sprawdzania dokumentów tożsamości młodym kupującym.

Czynności związane z próbą zakupu alkoholu przez młodą osobę zostały podsumowane w  Raporcie, opisującym akcję. Jak wynika z dokumentu, na 50 sklepów wybranych do realizacji szkolenia, kontrowersyjnej sprzedaży napoju alkoholowego dokonano w 29 punktach. Natomiast 21 sprzedawców poprosiło o okazanie dowodu osobistego, a przy jego braku – odmawiało sprzedania alkoholu.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej, prowadzone jest przez MOPS cyklicznie, od kilku lat. Choć widoczna jest poprawa i wzrost świadomości osób dorosłych, to wyniki liczbowe (nieodpowiedzialne zachowanie sprzedawcy w 29 sklepach) przemawiają za dalszym, regularnym edukowaniem społeczeństwa.

Koniec ze sprzedażą alkoholu dzieciom

Mając na uwadze zbliżające się wakacje letnie i związane z tym niebezpieczeństwa (inicjacja alkoholowa wśród młodzieży, próby zażycia innych substancji psychoaktywnych, cyberprzemoc, e-uzależnienia), tut. Ośrodek zakupił i przekazał do szkół materiały edukacyjne, dedykowane młodzieży, rodzicom i pedagogom. Działanie ma na celu uczulić zarówno młodych ludzi, jak i dorosłych na zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem.

Dodatkowo wsparto szkoły nauki jazdy materiałami dot. konieczności zachowania trzeźwości przez kierowców. Zakupione pomoce są przekazywane kursantom, ubiegającym się o uzyskanie prawa jazdy.

Podjęto również działania edukacyjne nt. FAS i niebezpieczeństw wynikających ze spożywania napojów alkoholowych przez kobiety w ciąży, przekazując broszury dla pacjentek lubińskiego oddziału ginekologiczno-położniczego.