Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy

logo

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. poz.605). Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2022r., poz. 941).

Rozliczenia finansowe wniosków prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ul. Kilińskiego 25a. 

WZÓR WNIOSKU [pdf]

Najważniejsze pytania i odpowiedzi!

Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a, w pok.145 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia” na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
59-300 Lubin
ul. Kilińskiego 25 a

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.