Wnioski o 40 zł za uchodźców – zmiany w przepisach

Wnioski o 40 zł za uchodźców – zmiany w przepisach

Do 15 lipca 2022r. osoby, które udzielały schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mają czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Wniosek powinien być złożony na formularzu, który jest określony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 marca 2022r. (wzór wniosku).

Do 31 lipca 2022r. należy złożyć wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia za okres obejmujący zakwaterowanie do 30 czerwca 2022r.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów  pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1383).