Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej MOPS w Lubinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej MOPS w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kaleta Edyta.
 • E-mail: mops@mops.lubin.pl
 • Telefon: 767463400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kilińskiego 25A

 1. Budynek 2-kondygnacyjny, niski parter. Obiekt znajduje się na ul. Kilińskiego, naprzeciw Centrum Zdrowia Kobiet „Femina” w Lubinie. W budynku znajdują się: Dział Finansowo-Księgowy, Dział Usług Społecznych, Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Profilaktyki, Analiz              i Projektów, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Świadczeń Rodzinnych. Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne  oraz dwa boczne: od strony parkingu i do Działu Świadczeń Rodzinnych. Wejścia do budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych- bez barier architektonicznych.
 2. Samoobsługowa platforma dla osób niepełnosprawnych jest dostępna w budynku w holu głównym od strony wejścia głównego. W przypadku trudności w obsłudze urządzenia można poprosić o przywołanie w pok. nr 106 merytorycznego pracownika. Sprawa jest załatwiana wówczas w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
 3. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku obok kasy, klucz jest dostępny w pok. nr 135.
 4. Wzdłuż ulic Kilińskiego – przed głównym wejściem do budynku MOPS wyznaczono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wokół budynku – ul. Kilińskiego                            i Paderewskiego  znajdują się parkingi osiedlowe.
 5. Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Lubinie znajdują się dwa przystanki komunikacji miejskiej – linie autobusowe: 4, 3B, 2.103. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana może wybrać jedną z form kontaktu: e-mail na adres sekretariat@mops.lubin.pl; fax pod nr 76 7463401; telefon pod nr 76 7463400 – za pośrednictwem osoby przybranej ( tj. osoby,  która ukończyła 16 la i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy)  oraz dokonać zgłoszenia rezerwacji wizyty lub osobiście przyjść do siedziby MOPS ( sekretariat pok.127 parter lub kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego, pok.216 I p.)

Lokalizacja przy Al. Niepodległości 31 (II LO)

 1. Zarządcą budynku jest II liceum Ogólnokształcące w Lubinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wynajmuje pomieszczenia (boczne wejście) na potrzeby Sekcji Profilaktyki Uzależnień. Wejście do budynku od strony parkingu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Żłobek Nr 2 przy ul. Cedyńskiej 13

 1. Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i brak windy osobowej w budynku.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy posesji Żłobka przy ulicy Cedyńskiej.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Żłobek Nr 3 przy ul. Orlej 47a

 1. Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. Brak dostępności korytarzy, schodów i brak windy osobowej w budynku.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy biurze PGNIG.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy ul. Jastrzębiej 1

 1. Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest zamknięty. Przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon, wejście do budynku jest możliwe przy jego użyciu.
 2. W budynku jest winda osobowa dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku przebywają osoby niepełnosprawne.
 4. Miejsca parkingowe znajdują się przed wjazdem na teren Ośrodka, bez miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Sienkiewicza 3

 1. Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Schody  nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 2. Z boku budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca dostęp do budynku, bez pomieszczeń piwnicznych.
 3. Brak innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wzdłuż ulicy Sienkiewicza przy posesji Domu.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.

 Dom Opieki „Szarotka” przy ul. Sybiraków 13

 Budynek w zarządzie MOPS w Lubinie. Wejście do pomieszczeń na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 1. Wszystkie toalety w budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na I piętrze.
 3. Najbliższe wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu osiedlowym od strony ogrodu Domu.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – na warunkach opisanych wyżej.