Darowizny

Darowizny


Wpłat z tytułu darowizn na rzecz:

  • Żłobka Nr 2 lub Żłobka Nr 3 można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
    PeKaO SA O/Lubin 15 1240 3464 1111 0010 2757 4736
  • pozostałych podopiecznych MOPS można dokonywać na niżej podane konto bankowe:
    PeKaO SA O/Lubin 88 1240 3464 1111 0010 3721 1827

Przy dokonaniu wpłaty można wskazać cel na jaki ma być przeznaczona darowizna.