PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Podobnie jak w roku ubiegłym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy realizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI). Przedsięwzięcie było skierowane do mieszkańców Lubina, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy (osoby najbardziej oddalone od rynku pracy). Program trwał dwa miesiące, tj. od 1 marca do 30 kwietnia 2017r. Jego celem była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników poprzez zwiększenie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, podniesienie samodzielności i wzmocnienie aktywności społecznej, zapobiegając procesom wykluczenia i marginalizacji.

Działania Programu odbywały się zgodnie z Porozumieniem zawartym 8 lutego 2017r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy.

Program, adresowany do 9 osób, składał się z dwóch bloków:

I. Aktywizacja zawodowa realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych, które uczestnicy wykonywali w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za pracę otrzymywali wynagrodzenie.

II.  Warsztaty integracji społeczno-zawodowej organizowane przez MOPS w wymiarze 90 godzin. W ramach warsztatów odbywały się spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Poruszano m.in. tematy:

  • zarządzanie budżetem domowym i gospodarowanie pieniędzmi,
  • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie,
  • trening umiejętności wychowawczych,
  • nauka twórczego rozwiązywania problemów,
  • organizacja czasu wolnego,
  • praca nad sobą, motywowanie wewnętrzne,
  • samopoznanie, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
  • preferencje i predyspozycje zawodowe,
  • tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
  • rozmowa z pracodawcą.

Zadania realizowano według indywidualnych harmonogramów, zarówno w zakresie aktywizacji zawodowej, jak i integracji społecznej. Uczestnicy PAI zwiększyli swoją wiedzę oraz kompetencje pracownicze. W trakcie przedsięwzięcia, dwie osoby podjęły pracę zarobkową w ramach umów cywilno-prawnych.

W toku trwania Programu pracownicy MOPS prowadzili codzienny monitoring. Po zakończeniu przedsięwzięcia wydano Certyfikaty lub Zaświadczenia potwierdzające udział w PAI.