WIOSENNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

WIOSENNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubina oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  dla miasta Lubina, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje liczne działania profilaktyczne i edukacyjne. Tegoroczna wiosna obfitowała w ciekawe przedsięwzięcia – kierowane zarówno do uczniów, jak
i specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną.

Dnia 4 czerwca br., w galerii Cuprum Arena odbył się finał akcji profilaktycznej „Trzeźwość na drodze”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych brali udział w zajęciach przy udziale refleksomierza
i symulatora dachowania. Młodzież mogła doświadczyć, jak pogarsza się szybkość reakcji po zastosowaniu alko i narkogogli (okularów imitujących stan po użyciu niewielkich dawek substancji psychoaktywnych) oraz co dzieje się wewnątrz auta podczas wypadku. Zajęcia urozmaicone były quizem oraz torem przeszkód. Wcześniej uczniowie uczestniczyli w lekcjach profilaktycznych, na terenie szkół, prowadzonych przez terapeutki MOPS. Ich tematyka dotyczyła wpływu alkoholu i innych narkotyków na organizm, co wyklucza bezpieczne prowadzenie pojazdów. W przedsięwzięciu brało udział 9 lubińskich placówek. Akcję uzupełni kolportaż broszur pt. „Alkohol i kierowca” do szkół nauki jazdy.

W kwietniu br. odbywały się zajęcia w ramach projektu „Bezpieczna Rodzina”. Edukacja
w zakresie problemu przemocy domowej, w szczególności w rodzinach z problemem uzależnień oraz zajęcia samoobrony kierowane były do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podczas warsztatów, terapeuta MOPS przekazywał podstawowe informacje dot. przemocy, bezpieczeństwa oraz miejsc świadczących pomoc. Na spotkaniach z instruktorem samoobrony młodzież dowiedziała się, jak rozpoznawać zagrożenie i jak skutecznie bronić się w czasie ataku. W akcji wzięło udział 8 lubińskich szkół. W dniach 21-22 marca br. tut. Ośrodek zorganizował – pod patronatem Prezydenta Miasta Lubina – konferencję „Bezpieczna Rodzina”. Przedsięwzięcie skierowane było do specjalistów pracujących w obszarze przemocy domowej, a także do instytucji zajmujących się dziećmi i rodziną. Wśród 50 uczestników byli m.in. pracownicy socjalni, asystencji rodziny, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele placówek oświatowych, ochrony zdrowia, PCPR. Pierwszego dnia szkolenie dotyczyło procedury „Niebieskie Karty” oraz standardów  ochrony małoletnich. Drugi dzień poświęcono funkcjonowaniu osób doznających przemocy domowej, mechanizmom przemocy, przedstawieniu lokalnej oferty pomocy oraz sytuacji dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą. Na koniec każdego dnia zajęć, uczestnicy brali udział w panelu dyskusyjnym.